Odbierane odpady

Przyjmowane odpady według kodów

Katalog odpadów dzieli odpady na grupy, podgrupy i rodzaje w zależności od źródła ich powstania.

My odbieramy tylko, niektóre z rodzajów tych odpadów. Możecie je Państwo sprawdzić w poniższych tabelach.

Pełny katalog odpadów

Przyjmowane odpady według kodów

Grupa 01: Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

01 04 09Odpadowe piaski i iły

Grupa 05: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01 01Opakowania z papieru i tektury
15 01 02Opakowana z tworzyw sztucznych
15 01 03Opakowania z drewna
15 01 04Opakowania z metali
15 01 05Opakowania wielomateriałowe
15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07Opakowania ze szkła
15 01 09Opakowania z tekstyliów
15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Grupa 16: Odpady nie ujęte w innych grupach

16 01 03Zużyte opony
16 01 17Metale żelazne
16 01 18Metale
16 01 19Tworzywa sztuczne
16 01 20Szkło

Grupa 17: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych wymienione w materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82Inne niewymienione odpady
17 02 01Drewno
17 02 02Szkło
17 02 03Tworzywa sztuczne
17 03 02Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80Odpadowa papa
17 04 01Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02Aluminium
17 04 03Ołów
17 04 04Cynk
17 04 05Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07Mieszaniny metali
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01

Grupa 19: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 12 01Papier i tektura
19 12 02Metale żelazne
19 12 03Metale nieżelazne
19 12 04Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05Szkło
19 12 07Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08Tekstylia
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)

Grupa 20: Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 01Papier i tektura
20 01 02Szkło
20 01 10Odzież
20 01 11Tekstylia
20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39Tworzywa sztuczne
20 01 40Metale
20 01 99Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 02Odpady z targowisk
20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07Odpady wielkogabarytowe